Let’s Encrypt SSL-sertifikaatti ja Nginx-webbipalvelin Odoo 10
5 March, 2021 by
Let’s Encrypt SSL-sertifikaatti ja Nginx-webbipalvelin Odoo 10
Administrator
| No comments yet

Edellisessä Odoo-ohjeessani asensin Odoo 10 -toiminnanohjausjärjestelmän Ubuntu 16.04 virtuaaliserverille, mutta yhteyttä ei vielä suojattu, eikä serverin osoite http://<IP-osoite>:8069 ole kovin miellyttävä sekään. Tämän ohjeen asennuksien ja konfigurointien jälkeen edellisessä ohjeessa asentamani Odoo-ympäristön yksi kanta (ja ainoastaan se), nimeltään “odoo”, on käytettävissä Let’s Encrypt open source SSL-sertifikaatilla (https://…) varustettuna osoitteessa:

https://odoo.rockit.fi

Koska olen luomassa sertifikaattia odoo-nimiselle rockit.fi -domainin alidomainille, minun on ensiksi varmistuttava, että rockit.fi:n DNS-konfigurointi on tehty niin, että nimipalvelimet tietävät, miltä serveriltä tuollaista odoo.rockit.fi -osoitetta pitää lähteä hakemaan. Tarvittavan A-recordin pääsen luomaan rockit.fi-verkkotunnukseni cPanelissa:

Olen onnistunut aiemmin tekemään vastaavat asennukset Odoo 8 ja Odoo 9 ympäristöille ja eri Ubuntu-versioille näitä kahta löytämääni ohjetta yhdistelemällä, joten oletan saman onnistuvan myös Odoo 10 -versiolle ja Ubuntu 16.04 -virtuaaliserverille:

  1. How To Secure Nginx with Let’s Encrypt on Ubuntu 14.04
  2. REVERSE PROXY WITH ODOO 8 | NGINX | UBUNTU 14.04 LTS | LONGPOLLING

Let’s Encrypt SSL-sertifikaatin luonti

Aloitetaan siitä, mihin edellisessä ohjeessa jäätiin, eli ollaan kirjautuneena serverille ssh-yhteydellä (ssh root@<IP-osoite>). Aluksi käskyt ohjeen 1 mukaisesti. Kannattaa seurata noita alkuperäisiä ohjeita, koska niissä myös selitetään, mitä ollaan tekemässä. Tähän ohjeeseen laitan vain muistilistaa itselleni, jos nuo alkuperäiset ohjeet vaikka häviävät tuolta linkin takaa.

cd /usr/local/sbin

sudo wget https://dl.eff.org/certbot-auto

sudo chmod a+x /usr/local/sbin/certbot-auto

sudo apt-get update

sudo apt-get install nginx

sudo apt-get install nano

sudo nano /etc/nginx/sites-available/default

Muokataan aukaistun default-tiedoston sisällöksi:

server {

listen 80 default_server;

listen [::]:80 default_server;

root /usr/share/nginx/html;

index index.html index.htm index.nginx-debian.html;

server_name _;

location ~ /.well-known {

allow all;

}

}

Mikäli kaikki on mennyt oikein, seuraavan syntaxin tarkistuksen tuloksen pitäisi olla ok:

sudo nginx -t

Jonka jälkeen Nginxin uudelleenkäynnistys komennolla (serverilläni ei jostain syystä toimi ohjeen mukainen komento “sudo service nginx restart”):

sudo /etc/init.d/nginx restart

Tämän jälkeen jatketaan luomalla SSL-sertifikaatti. Mikäli luot sertejä samalla useammalle verkkotunnukselle/aliverkkotunnukselle, erottele tunnukset -d:llä ohjeen mukaisesti:

Now that we know our webroot-path, we can use the Webroot plugin to request an SSL certificate with these commands. Here, we are also specifying our domain names with the -d option. If you want a single cert to work with multiple domain names (e.g. example.com and www.example.com), be sure to include all of them, starting with the most high level domain (e.g. example.com).

certbot-auto certonly -a webroot –webroot-path=/usr/share/nginx/html -d example.com -d www.example.com

Koska olen nyt luomassa sertifikaattia ainoastaan aliverkkotunnukselle odoo.rockit.fi, komento on:

certbot-auto certonly -a webroot –webroot-path=/usr/share/nginx/html -d odoo.rockit.fi

Tuon jälkeen näytölle ilmestyy ruutuja missä kysellään sähköpostiosoitetta (for urgent notices and lost key recovery) ja hyväksyntää. Lopulta ruudulle pitäisi tulla ilmoitus, josta käy ilmi, että sertifikaatti on onnistuneesti asennettu: “Congratulations! Your certificate and chain have been saved at /etc/letsencrypt/live/odoo.rockit.fi/fullchain.pem. Your cert will expire on…”

Suojausta voi edelleen kasvattaa luomalla “strong Diffie-Hellman group”:n:

sudo openssl dhparam -out /etc/ssl/certs/dhparam.pem 2048

Edellä luotuja sertifikaattitiedostoja käytämme Nginx-konfiguroinnissa myöhemmin.

Sertifikaatin automaattinen uusiminen

Avoimen lähdekoodin Let’s Encrypt -sertifikaatti on voimassa 90 päivää. Teemme ohjeen mukaan tausta-ajon (cron job), joka uusii sertifikaatin joka maanantai kello 02:30 ja lataa uudelleen Nginxin 02:35:

sudo crontab -e

Ja kopioi tiedostoon rivit:

30 2 * * 1 /usr/local/sbin/certbot-auto renew >> /var/log/le-renew.log

35 2 * * 1 /etc/init.d/nginx reload

(paina i-kirjainta päästäksesi insert-moodiin ja esc-näppäintä poistuaksesi insert-tilasta rivien kopioinnin jälkeen. Editorista poistutaan kirjoittamalla 😡 ja painamalla enter)

Nginx-webbipalvelimen konfigurointitiedoston luominen

sudo nano /etc/nginx/sites-available/odoo 

Kopioi tiedostoon sisältö. Muokkaa “odoo”:n paikalle käyttämäsi aliverkkotunnuksen nimi:

upstream odoo {

server 127.0.0.1:8069 weight=1 fail_timeout=0;

}

upstream odoo-im {

server 127.0.0.1:8072 weight=1 fail_timeout=0;

}

## http redirects to https ##

server {

listen 80;

server_name odoo.rockit.fi;

# Strict Transport Security

add_header Strict-Transport-Security max-age=2592000;

rewrite ^/.*$ https://$host$request_uri? permanent;

}

server {

# server port and name

listen 443;

server_name odoo.rockit.fi;

# Specifies the maximum accepted body size of a client request,

# as indicated by the request header Content-Length.

client_max_body_size 200m;

# add ssl specific settings

keepalive_timeout 60;

ssl on;

ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/odoo.rockit.fi/fullchain.pem;

ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/odoo.rockit.fi/privkey.pem;

ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;

ssl_prefer_server_ciphers on;

ssl_dhparam /etc/ssl/certs/dhparam.pem;

ssl_ciphers ‘ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-DSS-AES128-GCM-SHA256:kEDH+AESGCM:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES128-SHA:DHE-DSS-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES256-SHA256:DHE-DSS-AES256-SHA:DHE-RSA-AES256-SHA:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:AES128-SHA256:AES256-SHA256:AES128-SHA:AES256-SHA:AES:CAMELLIA:DES-CBC3-SHA:!aNULL:!eNULL:!EXPORT:!DES:!RC4:!MD5:!PSK:!aECDH:!EDH-DSS-DES-CBC3-SHA:!EDH-RSA-DES-CBC3-SHA:!KRB5-DES-CBC3-SHA’;

ssl_session_timeout 1d;

ssl_session_cache shared:SSL:50m;

ssl_stapling on;

ssl_stapling_verify on;

add_header Strict-Transport-Security max-age=15768000;

# limit ciphers

# ssl_ciphers HIGH:!ADH:!MD5;

# ssl_protocols SSLv3 TLSv1;

# ssl_prefer_server_ciphers on;

# increase proxy buffer to handle some OpenERP web requests

proxy_buffers 16 64k;

proxy_buffer_size 128k;

#general proxy settings

# force timeouts if the backend dies

proxy_connect_timeout 600s;

proxy_send_timeout 600s;

proxy_read_timeout 600s;

proxy_next_upstream error timeout invalid_header http_500 http_502 http_503;

# set headers

proxy_set_header Host $host;

proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;

proxy_set_header X-Forward-For $proxy_add_x_forwarded_for;

# Let the OpenERP web service know that were using HTTPS, otherwise

# it will generate URL using http:// and not https://

proxy_set_header X-Forwarded-Proto https;

# by default, do not forward anything

proxy_redirect off;

proxy_buffering off;

location / {

proxy_pass http://odoo;

}

location /longpolling {

proxy_pass http://odoo-im;

}

# cache some static data in memory for 60mins.

# under heavy load this should relieve stress on the OpenERP web interface a bit.

location /web/static/ {

proxy_cache_valid 200 60m;

proxy_buffering on;

expires 864000;

proxy_pass http://odoo;

}

}

Tämän jälkeen sivun enablointi luomalla “symbolinen linkki” site-enabled -hakemistoon:

sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/odoo /etc/nginx/sites-enabled/odoo

Odoon konfigurointi

sudo nano /etc/odoo-server.conf

Etsi ja muokkaa parametreihin alla olevat arvot:

dbfilter = ^%d$

xmlrpc_interface = 127.0.0.1

Tämän jälkeen tarvitaan enää odoo-serverin ja nginxin uudelleenkäynnistys:

sudo /etc/init.d/odoo-server restart

sudo /etc/init.d/nginx restart

Jostain syystä tuo dbfilter ei kuitenkaan toiminut tuon restartin jälkeen. Kaikki oli kuitenkin kunnossa sen jälkeen, kun olin bootannut koko serverin komennolla:

sudo reboot 0

Sign in to leave a comment